top of page
Bij Nelissen in de Sabbesteeg

Jos Leben

 

 1. De verkoop.

Op 6 juli 1701 werd Lambert Vandenbosch gedoopt als zoon van Renier ( ° 1642 ) en Ursula Belter ( Beltiens ).  Renier was een zoon van Jan en Maria Stas ( zie Hoeve Hamers ).

Op 15 december 1770 verkocht Lambert een woning in de Sabbestraat die hij van zijn ouders geërfd had.

"Op heden den 15 xber 1770 compareerde voor mij notaris ( P. Vrindts ) den eersamen Lambert Vandenbosch bejaarden jonghman inwoonder tot Meer, welcken comparant verclaerde bij title van wettigen coop en vercoop overgedraegen ende gecedert te hebben zoo bij desen is overdragende ende cederende tot name oirbaer ende behoeve van die eerbare Ida Haeckens weduwe wijlen Servaes Nelissen van Fall present accepterende en copende huijs, hoff en weijde ap en dependentie metende aen mate aenhalden vier groot roeden, zoo ingelijks het selve kennelijck is liggende alhier binnen Fall in Sabbestege, los, liber en niverants mede belast, regten nae de dorpstraat Gisbert Haeckens, nae Meer Nelis Nelissen, nae Maastrigt Peter Jans ende nae Bitsingen die voornoemde Sabbestege, sulx mits om ende voor de totale coopsomme van vijfhondert en tachentigh guldens bb

Ten regarde van voormelt huijs en aenhanck hem bij testament opgerecht voor de eerwaarde heer M. Bouveroux vicaris tot Fall en Meer den 3den junij 1742 van wijlen sijne ouders toegelaeten en gelegateert ende naederhand bij delinge gepasseert voor justitie Meer en Boler den 14 anni 1747 hem nogmaals toegedeijlt, is stellende in surrogerende in sijne plaetse, besit volle eijgendom ..."

 

Lambert verkocht dus de woning die hij van zijn ouders geërfd had aan Ida Haeckens, weduwe van Servaes Nelissen. 

    2. Lambert Vandenbosch.

Ook op 15 december 1770 stelde Lambert zijn testament op.

"Voor mij ondergeschreven notaris openbaer binnen Fall resisderende compareerde persoonelijk den eersamen Lambert Vandenbosch bejaarden jonghman inwoonder van Meer welcken comparant nu komende tot hogen ouderdom ende onbequaem om volgens gewoonte te connen arbeyden vresende in sijne oude voor behoorlijken bijstant, mede wetende dat het gestelt is dat alle menschen eens moeten sterven ende niet wetende wanneer, heeft verklaert de wijle hij den tijdt heeft ende sijnen sinnen magtigh is, provisionelijk gemaekt te hebben de volgende dispositie, te weten willende begeert dat Cornelia Box sijne swagerinne naer sijne doodt bij maniere van prelegaet sal hebben

 • Elf groot reoden ackerlants gelegen op de Leycuyl onder Meer

 • Vijf groot reoden aen de Kuylen onder Fall

 • Dry roeden en een half gelegen onder Fall agter de Panisstege

Sulx met last en onder conditie dat gemelde sijne swagerinne hem sal bijstaen en oppassen soo langh hij leven sal ende dat naer sijne doodt sij van deselve sal cunnen disponeren naer haer believen behalven dat gemelde elf roeden naer sijne doodt als oock naer de doodt van sijne gemelde swagerinne sullen devolveren ende versterven op Jan Engels soone van Claes Engels en in cas desen Jan Engels voor sijne grootmoeder quam t’ aflijven, soo sal de selve daer af gelijk van de twee andere voornoemde stucken heer en meester wesen.

Item laet den comparant oock aen Marie Vandenbosch dochter van sijnen broeder Willem twee groote roeden en een half liber ackerlant gelegen op d’Eyckstraet onder Fall."

 

De ouders van Lambert waren ook inwoners van Meer geweest.

Kort stamboompje:

Renier Vandenbosch – Ursula Beltiens ( geboren in Meer )

 • Johanna ( °1699 ) x Gerard Beusen

 • Lambert ( ° 1701 )

 • Jan ( ° 1705 ) x Cornelie Box

  • Marie ( ° 1738 ) x Nicolas Engels

   • Jan Engels

 • Willem ( ° 1708 ) x Gertrude Vandenweijer

  • Louis x Eva Theunissen

  • Marie ( ° 1741 ) x Eustache Raets

Jan Vandenbosch en Cornelie Box waren inwoners van Meer, hun dochter, Marie, woonde met haar man in 1796 in de Bolderstraat. Ik vermoed dat haar ouders en grootouders er ook gewoond hebben.

Willem Vandenbosch was inwoner van Val , Grotestraat.

Lambert overleed op 12 juli 1776.

 

    3. Nelissen – Haeckens.

Servaes Nelissen, weduwnaar van Elisabeth Mares, en Ida waren in het huwelijksbootje gestapt op 17 januari 1734 en in het gezin werden er 6 kinderen geboren waaronder:

 •  Jan ( gedoopt op  14 april 1734 ) was hun oudste zoon. Hij huwde op 26 april 1774 te Riemst met Elisabeth Gullikx.

 • Marie ( gedoopt op 12 april 1738 ) huwde op 2 maart 1772 met Pierre Sauvage.

 • Elisabeth ( gedoopt op 10 juli 1746 ) huwde op 19 februari 1776 met Arnold Tilkin. Zij woonden in 1796 in de Grotestraat, buur van Mathias Nelissen ( bij Loek van Thijskes ) .

 

    4. Het testament.

Op dezelfde dag van de aankoop, 15 december 1770, stelde Ida Haeckens haar testament op. De woning die van Lambert Vandenbosch gekocht had ging na haar overlijden naar haar zoon Jan en "dat men haere dogter Marie Nelissen quam te trouwen met eenen mensch die geen huijs oft woninge en soude hebben, dat deese het moesthofken agter de schuure van gemelt huijs sal hebben en daer op meugen een wooninge oft huijs maken ende op dan Elizabeth Nelissen haare jongste dochter oock soude eene plaetse hebben om een huijs te bouwen. 

Soo begeert sij comparante dat deese laeste genoemde ook naar doodt van haere moeder sal hebben het goet kennelijk gelegen binnen het dorp van Boeler ende dat de lasten daer op staende door haar drij kinderen eijgalijck en samerderhand jaarlijx sullen betaelt worden."

 

    5. Bevolkingstelling 1796.

Nr 13 in de Sabbesteeg:

 • Elisabeth Gullikx.

 • Ida Nelissen, haar dochter gedoopt op 6 december 1774.

 • 2 kinderen jonger dan 12 jaar.

Nr 14 in de Sabbesteeg:

 • Pierre Sauvage.

 • Catherina, zijn dochter gedoopt op 17 november 1774.

 • Servaes, zijn zoon gedoopt op 21 september 1777.

 • Het register vermeldt nog 2 kinderen jonger dan 2 jaar alhoewel het jongste kind in 1783 geboren was.

 • Marie Nelissen werd niet vermeld, we hebben haar overlijdensdatum niet teruggevonden.   

 

    6. Ida Nelissen.

Ida huwde op 14 augustus 1803 met Herman Jehaes. In het gezin kwamen er 5 kinderen waaronder:

 • Mathias, geboren op 27 september 1803.

 • Paul, geboren op 19 september 1808.

 • Jean, geboren op 12 maart 1812.

 • Willem, geboren op 16 mei 1815.

 

Op 1 januari 1841 woonde op het nr 15 in de Sabbestraat :

 • Herman Jehaes die op 20 maart 1842 overleed.

 • Ida Nelissen.

 • Mathias, Jean en Willem Jehaes.

 • Marie Marguerite Tilkin sinds 29 oktober 1838 echtgenote van Willem Jehaes, zij was een kleindochter van Arnold en Elisabeth Nelissen.

 

Op het nr 14 woonden Henry Tilkin, zoon van Stephane en Margarite Palmans, en Barbe Broux.

Ida Nelissen woning.png

Fragment uit Atlas der Buurtwegen, 1841: Sabbestraat

Ida Nelissen kadaster.jpg

Fragment uit kadasterblad van Ida Nelissen

Atlas der buurtwegen.

 • Nr 246 ( C524 ) : woning klasse 9 in eigendom van Ida Nelissen, weduwe van Herman Jehaes.

 • Nr 247 ( C525 ) : woning klasse 8 in eigendom van Ida Nelissen, weduwe van Herman Jehaes.

 • Nr 245 ( C523 ) : Tuin, ook in eigendom van Ida Nelissen.

Waarschijnlijk woonde Henry Tilkin  op  C524 en Jehaes – Nelissen op  C525.

"Klasse 8 :  Gebouw van hout en zavelsteen doortimmert, met stroo gedekt, hebbende slechts 2 plaetzen.

 Klasse 9: Hut van zavelsteen met stroo gedekt, begrijp slechts een plaetze."

Totale oppervlakte 16 a 47 ca, waarschijnlijk de 4 roeden van 1770.

De boomgaard C522 ligt achter 245 ( C 523 ).

Ida Nelissen overleed op 16 september 1849.

 

    7. De deling.

Het kadaster vermeldt voor 1851:

 • C522 en C523 ging naar Paulus, Mathijs en Willem Jehaes

 • C525 ging naar Mathijs en Paul

 • C524 identificatienummer onduidelijk.

 

    8. De jaren 1850 tot 1890.

Willem Jehaes en Marie Marguerite Tilkin bleven er wonen , ze hadden 14 kinderen. Marguerite overleed in 1873 en Willem in 1878. Ook Jean Jehaes bleef er wonen en in de jaren 1860 hadden we:

 • Nr 2 Jehaes – Tilkin.

 • Nr 4 Jean Jehaes. In 1870 huwde Herman, zoon van Willem en Marguerite, met Helena Berden, ze gingen op het nr 4 wonen. Jean overleed op 5 januari 1882.

 

In 1882 schreef de pastoor:

 • 1ste huis aan de linkerkant: Marie Catherina Smeets ( ° 1816 en + 1883 ) , met dochter Catherina Smeets ( ° 1849 en + 1887 ) , Servaes Beusen ( ° 1848 en + 1884 ) en kinderen Beusen.

 • 2de huis : In 1882 onbewoond en later Paquay – Toppets.

 • 3de huis : Baldewijns – Derhaeg.

 • 4de huis : Vanasch – Toppets

 • 5de huis : Jehaes – Berden.

Ida Nelissen 5 huisjes.jpg

Pentekening van de 5 huisjes ( J. Nivelle )

In oktober 1890 hadden we:

 • Nr 2 : Jehaes-Berden Herman

 • Nr 4 : Baldewijns – Derhaeg Jan

 • Nr 6 : Onclin – Onclin Gisbert ( heel waarschijnlijk huisje 3 en 4 )

 • Nr 8 : Lenaerts – Geraeds Mathieu.
   

     9.  De jaren na 1920.

In de jaren 1920 hadden we:

 • Nr 4 : Joannes Jozef Baldewjns – Marie Elisa Toppets, Joannes Jozef was zoon van Baldewijns – Derhaeg.

 • Nr 6 : Jan Baldewijns – Catherina Derhaeg.

 • Nr 8 : Pieter Onclin – Marthe Keulen. Pieter was een broer van Gisbert.

Het rechtse huis werd verkocht aan de Familie Vossen – Onclin en gebruik als opslagplaats.

In de jaren 1980 woonde er:

 • Agnes Baldewijns, weduwe van August Bodson, dochter van Baldewijns – Toppets.

 • Lambert Onclin, zoon van Onclin – Keulen. ( huisje 3 en 4 )

 • De woning van Lambert ging naar Pierrette Rita Prenten, kleindochter van de broer van Lambert. De woning werd helemaal herbouwd.

Ida Nelissen woning Lambert Oclin.png

Links de woning van Lambert Onclin ( 2 deuren ) en iets verder het huisje aangekocht door Vossen – Onclin  (foto J. Leben)

 

Bronnen:

 • Schepenbank Meer

 • RADOC archief P. Peumans

 • Bevolkingsregisters

 • Burgerlijke en parochiale registers

 

Jos Leben

6 september 2022.

bottom of page