top of page
K.H. De Kristene Gildebroeders

Jos Leben en Herman Comhair

1.De voorgeschiedenis
In het eerste decennium van de 20ste eeuw hadden we in Val-Meer meerdere verenigingen die zorgden voor vrijetijdsbestedingen. Buiten de fanfare De Vrije Burgers hadden we ook nog de zangverenigingen Sint-Cecilia en de Katholieke Jonge Wacht ( KJW ). We hadden natuurlijk ook andere verenigingen met andere motieven zoals De Boerenbond die een economisch doel had. De zangvereniging Sint Cecilia bestond reeds in 1898. In november van dat jaar werd hun vlag gestolen en verbrand door kwaaddoeners. Het Belang zette toen een actie op voor een geldinzameling voor het aankopen van een nieuwe vlag en dit met succes. Bij de inhuldiging van Louis Kerkhofs als priester in 1900 stond de vereniging paraat. De KJW werd opgericht in september 1908, het was een zangvereniging, uitsluitend voor jong volk, met toneelafdeling. Hun eerste uitstap deden ze op kermisdag, 24 oktober 1908. De twee zangverenigingen werkten regelmatig samen zoals sommige berichten voor WOI weergeven. Op 6 maart 1910 verzorgde de KJW een toneelvertoning, in het lokaal van P.Smeets Knops (Kleinstraat ), met medewerking van St-Cecilia. In 1914 vinden we meerdere berichten terug van hun samenwerking zoals in februari 1914 waar ook de gouden stemmen van Leopold Beusen en Renier Nivelle ter sprake komen. Ondertussen werden de voorstellingen gehouden in de Sint- Ceciliazaal, de zaal van de zangvereniging, die op 6 augustus 1911 met een groot feest was ingehuldigd. Na WOI vinden we de twee verenigingen nog terug. Hun opvoeringen gebeurden in de Sint- Ceciliazaal van August Monard in de Rechtstraat. Toen de KJW op 21 augustus 1921 naar Vlijtingen trok voor een muziekfeest bestond de zangvereniging uit een 40-tal zangers, geen kleine zangvereniging.
Na WOI kregen we in Vlaanderen een golf van Vlaams gevoel, dit was in de hand gewerkt door de discriminatie die onze Vlaamse soldaten hadden moeten ondergaan tijdens WOI. In juli 1919 kwam de heer Mensing een toespraak houden, in de gemeenteschool voor tweehonderd aanwezigen, voor meer Vlaamsgezindheid. Een artikel in Het Belang van juli 1920 roept bijvoorbeeld op om De Gulden Sporenslag als Vlaming te vieren. Het sluit af met " Vlaamsch in bestuur, leger en gerecht " en "Gent vervlaamscht of niets". Daarbij kwam er een actie van de Katholieke Partij, met hulp van de kerk, om het oprukkend socialisme op het platteland een halt toe te roepen. Ook in Val-Meer gebeurde dit want op 20 december 1920 vond hier een vergadering plaats met als doel een Katholieke Werkliedenbond te stichten. Na de vergadering sloten zich een veertigtal leden aan en men besloot om op 2 januari een nieuwe vergadering te organiseren om een bestuur te kiezen. De wind die door Val-Meer waaide was Vlaams en Katholiek, ook onze oud-strijders richtten een Vlaamse Oud-Strijders bond ( V.O.S.) op. Tijdens een meeting in april 1926 beschreef de schrijver de voorzitter van de V.O.S., Aloïs Hamers, als een Vlaams en katholiek gezind man.
Ook de gemeenteraadleden lieten zich niet onbetuigd. . Op 29 juli 1922 hielden ze een zitting met als onderwerp: "Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool".
Het verslag :
Gezien de belofte in de troonrede na den wapenstilstand gedaan, dat het gebruik den talen in België voortaan zo geregeld worden en dat de vlaamsche bevolking onder dit opzicht met de waalsche bevolking zou worden gelijk gesteld. Gezien dat er twee staats Hoogescholen bestaan namelijk te Luik en te Gent, en dat beiden de fransche taal als voertaal hebben en de vlaamsche bevolking aldus in ondergeschikten rang verkeert. Overwegend dat en gelijkheid voor alle Belgen moet bestaan, meer nog in het gebruik der talen, want de taal is het volk.
Wordt diensvolgens eenen wensch ter vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool den stemming gelegd. Blijkens den uitslag dier stemming zijn er zeven leden die stemmen voor de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool, terwijl twee leden zich bij de stemming onthouden. En zal deze in afschrift aan den voorzitter den Kamers van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

De dorpspolitiek werd beheerst door hoofdzakelijk twee partijen. In de Bilzenaar van 13 juli 1892 vinden we : "Men wil een muziekmaatschappij oprichten om alle politieke verdeeldheid tusschen boeren en metsers te dooven".
Bij de verkiezingen van 17 april 1921 kregen we twee lijsten:
- Lijst 1 werd aangevoerd door Everard Palmans met Henri Onclin als tweede man, het was een Vrije Burgers getinte lijst.
- Lijst 2 werd aangevoerd door uittredend burgemeester Paul Bouveroux. Deze lijst bevatte 7 van de 9 uittredende raadslieden waaronder Jozef - , Jan Monard en Arnold Willems.
Lijst 1 haalde het met 5 zetels tegen 4 en na het aftreden van Paul Bouveroux werd Everard Palmans de nieuwe burgemeester. Henri Onclin, ook verkozen, trad af als raadslid nadat hij benoemd werd als gemeentesecretaris ter vervanging van Evrard Bouveroux, die ontslag had genomen. Mathieu Vandenbosch en Louis Kerkhofs werden de schepenen. Deze nederlaag zal wel hard aangekomen zijn voor de mannen van de lijst van Paul Bouveroux. Ondanks dat hij verkozen was, nam Paul zelfs ook ontslag als raadlid en zo verdwenen de Bouverouxen uit het politieke landschap in Fall-Mheer. Arnold Willems nam zijn plaats in.

De Katholieke Werkliedenbond groeide zienderogen en op 9 september 1923 werd hun vaandel, dat volgens hun secretaris, Servaas Raedts, 2500 frank had gekost, ingehuldigd met een groot feest.
Het werd een onvergetelijke dag voor Fall-Mheer, het vlaggenfeest van de Katholieke Werkliedenbond. De oudsten van het dorp waar eenparig, zoiets hadden ze hier nog nooit gezien. Meer dan 2000 man trokken in gesloten rangen onder de wapperende banieren, waarvan er minstens een twintigtal waren, behalve de schilden die voor sommige groepen gedragen werden, door Fall-Mheer en dan naar de feestweide.
In de feestweide werden toespraken gehouden door meerdere vooraanstaande personen, het was echter E.H. kapelaan van Val-Meer, Hendrik Groven, die een welkomstgroet bracht en die in gepaste en welgekozen woorden de sprekers voorstelde. De KJW bleef ook niet stilzitten en op regelmatige tijdstippen organiseerde ze toneel- en zangavonden.
Op 17 augustus 1924 werd de nieuwe pastoor Jan Kuypers ingehuldigd als vervanging van de plots overleden Michel Kerkhofs. Hij was niet alleen katholiek maar ook Vlaamsgezind en was een extra steun voor de Katholieke Werkliedenbond en KJW. Op 21 december hield de Katholieke Werkliedenbond een leerrijke ontwikkelingsavond en een vermakelijk toneelfeest dat opgevoerd werd door de jonge toneelafdeling, "Kunst en Arbeid", van de Werkliedenbond. De tussenpozen werden opgeluisterd met Vlaamse liederen, piano en orkest. De start van dit alles werd ingezet met " De Vlaamsche Leeuw " uitgevoerd door de Harmonie van Heukelom. De Val-Meerse Werkliedenbond was Vlaams en Katholiek en had een toneelafdeling. Kwamen de toneelspelers van de KJW

Op 24 december overleed Hendrik Ramakers, voorzitter van De Vrije Burgers en schoolhoofd.
 

2.Gebeurtenissen in het oprichtingsjaar 1925

Op 4 januari kwam Frans Theelen, volksvertegenwoordiger van de Katholieke partij, een toespraak houden voor de Katholieke Werkliedenbond, plaats van samenkomst bij Servaas Raedts.

Na het overlijden van Hendrik Ramakers moest de gemeenteraad niet alleen op zoek gaan naar een nieuwe onderwijzer maar ook een nieuw schoolhoofd aanduiden. Op de vergadering van 17 januari werd beslist dat Servaas Beusen, met eenparigheid der stemmen, de nieuwe onderwijzer werd en Cornelius Schiepers de nieuwe hoofdonderwijzer. Hij haalde het met 5 stemmen tegen 4 voor Hubert Peters, meerderheid tegenover oppositie. Het gemeenteverslag vermeldt echter ook: Wat het blijkt uit het onderzoek dat de Heer Schiepers C.W.J. aan art 12 der wet van 1884-1895 niet voldoet en slechts 4 jaren werkelijken dienst telt. Onder voorbehoud dat de Heer Schiepers C.W.J. de noodige bewijsstukken zal leveren van zijn vijf jaren werkelijken dienst. De benoeming was dus onder voorbehoud daar C.Schiepers niet aan de vereiste vijf jaren dienst voldeed.

KG_01.JPG

Het eerste vaandel, gewijd in 1927

IIn enkele jaren groeide de Werkliedenbond uit tot een redelijke vereniging, bij een bijeenkomst op 25 januari daagde een honderdtal leden op waar Servaas Raedts uitleg gaf over de financiële situatie. Hun toneelafdeling "Kunst en Arbeid" had voor deze dag ook een toneelvoorstelling voorzien.Op 27 februari vernietigde de Bestendige Deputatie van Limburg de beslissing aangaande het in functie stellen van de hoofdonderwijzer en onderwijzer daar C.Schiepers slechts 4 jaar en 3 maanden werkelijke dienst had.Op een uitnodiging van 23 maart voor een concert van De Vrije Burgers was Everard Palmans dienstdoend voorzitter.

Op de zitting van 29 april werd een herstemming gedaan voor de nieuwe onderwijzer en hoofdonderwijzer. S. Beusen werd weer verkozen met eenparigheid der stemmen. Voor de plaats van hoofdonderwijzer moest C.Schiepers het deze maal afleggen tegen H.Peters, 3 stemmen tegen 6. H.Peters werd het nieuwe schoolhoofd. Twee raadslieden van de meerderheid hadden nu tegen hun partijgenoot gestemd. Waarschijnlijk was dat de oorzaak van die ondoordachte streek die C.Schiepers ten overstaande van partijgenoot en burgemeester E.Palmans uithaalde. Het gevolg hiervan was dat E.Palmans De Vrije Burgers verliet voor eind mei, en de oppositie versterkte. Het zou de oppositie geen windeieren leggen.

Dat de Katholieke Werkliedenbond een actieve vereniging was blijkt uit volgende organisaties. Eind mei organiseerde deze het Rerum Novarumfeest waarbij een stoet, met hun vaandel voorop, door Val-Meer trok. Ze hielpen ook bij de inhuldiging van Monseigneur Kerkhofs op 7 juni. Op 14 juni richtten ze een grote wielerwedstrijd in met 700 frank aan prijzen.
Op zondag 23 augustus werd een grote Vlaamse kermis georganiseerd in de weide van Vossen-Lathouwers. Er waren allerhande volksspelen met verrassingsprijzen voor de winnaars en verschillende premies werden uitgeloofd aan de deelnemende muziekmaatschappijen. In een interview, afgenomen in 1986, vertelt Aloïs Hamers, ook een van de pioniers van de Géél, dat het vertrekpunt een grote Vlaamse kermis was in 1925, het jaar van zijn huwelijk, toen heeft men het idee geopperd om een trompetterkorps op te richten.
Bij een geldinzameling die daarop volgde ten voordele voor het trompetterkorps werd er zoveel ingezameld dat andere mogelijkheden overwogen konden worden. Volgens de geruchten hadden de boeren hun beurs opengedaan en had Hugo Heynen het meest gegeven en veel. Aan wie anders dan aan de dirigent van de muziekmaatschappij Vreugd in Deugd van Zussen, Arthur Meulemans, waar de zangverenigingen altijd goede contacten mee hadden, ging men raad vragen. Hij raadde hen aan een harmonie op te starten. Na de oprichting van de harmonie vinden we geen informatie meer terug over de zangverenigingen.

Val-Meer had een tweede muziekmaatschappij met politieke ambities waarbij de fundamenten Vlaams en Katholiek waren. Hugo Palmans opende zijn zaal en in de herfst van 1925 werd er begonnen met notenleer. Op advies van Arthur Meulemans werd Marcel Tans van Zussen, een leerling van hem, als eerste dirigent aangetrokken, op hem rustte de zware taak om er een degelijke harmonie van te maken. Onderdirigent werd Renier Nivelle, een man van de zangvereniging KJW. Meerdere personen zorgden voor de notenleer daar de groep veel te groot was om dit gezamelijk te doen. Voor 14 november had de nieuwe harmonie, die toen nog geen naam had, reeds meer dan 60 instrumenten besteld bij de firma De Vries in Lier. De geldinzameling moet voor die tijd enorm zijn geweest.

3.Het stichtingsjaar 1926

Op 7 januari 1926 ten huize van weduwe Raedts, moeder van Servaas Raedts, werden de statuten opgesteld door notaris Leonard Truyens van Zichen-Zussen-Bolder. De nieuwe vereniging had nu ook een naam : Katholieke Harmonie De Gildebroeders van Fall-Mheer. De maatschappij stelde zich tot doel de muziek en toneelkunst te bevorderen met de betrachting naar de verwezenlijking der leuze "voor godsdienst en ons recht ".

Het eerste bestuur bestond uit:
- Jozef Monard, ere-voorzitter en landbouwer van beroep.
- Eustache Vanderstraten, voorzitter en aannemer.
- Servaas Raedts, ondervoorzitter en schrijnwerker.
- Hendrik Onclin, schrijver en gemeentesecretaris.
- Everard Kerkhofs, schatbewaarder en landbouwer.
- Everard Palmans, bestuurslid en landbouwer.
- Jan Tilkin, bestuurslid en landbouwer.
- Rene Vossen, bestuurslid en landbouwer.
- Henri Rosias, bestuurslid en leidekker.
- Hendrik Van Com, bestuurslid en bediende.

Toeval of niet maar 5 van de 10 bestuursleden waren landbouwers, eerlijk verdeeld? We merken ook op dat twee topmensen, E.Palmans en H.Onclin, van lijst 1 bij de verkiezingen in 1921 deel uitmaakten van het bestuur. De secretaris van de Werkliedenbond, Servaas Raedts, werd ondervoorzitter en de secretaris van de Boerenbond ( in 1909 ), Hendrik Van Com, bestuurslid werd. Politieker Jozef Monard werd ere-voorzitter. We vinden ook twee oud-strijders terug: Henri Onclin en Everard Kerkhofs.
Eustache Vanderstraten werd de eerste voorzitter van de Harmonie. Mondelinge informatie vertelde ons dat zijn voorzitterschap van korte duur is geweest. Op de lijst van de verkiezingen van 10 oktober 1926 kwam hij niet voor. Zou hij toen al vervangen zijn? Eustache werd geboren op 5 oktober 1874 als zoon van Willem en Catherina Beusen. Hij huwde met Melanie Leenders van Boorsem. Van beroep was Eustache aannemer maar hij was ook de eerste leverancier van elektriciteit voor Val-Meer en had ook nog een schrijnwerkerij. Hij woonde in de Grotestraat, bij Antje van de Krol, in het ouderlijk huis en overleed op 19 oktober 1938.

Eind januari 1926 was de start van de tweede fase. Na enkele maanden van notenleer werden 56 instrumenten uitgedeeld aan de jeugdige knapen van Val-Meer die onvermoeid de handen in mekaar sloegen om ook dit onder controle te krijgen.
In het Belang vinden we volgende mededelingen aangaande de harmonie terug:
14 februari : De jongens van den toneelkring Kunst en Arbeid zullen zondag een prachtige avondfeest opluisteren met het orkest van Vreugd in Deugd van Zussen.
Programma : Neef Anselm blijspel in 2 bedrijven. Mijnheer is op reis, het soldaten leven enz enz..Voor liederen en piano is gezorgd. Wie eens goed wil lachen allen naar de Gilde Broeders.
21 februari : zondag 28 aanstaande zal de reeds gunstige bekende toneelkring Kunst en Arbeid het beroemde "Ambiorix" opvoeren.
28 februari : Het toneel wordt uitgesteld tot Paaschmaandag, geen feest tijdens de vastentijd. Bij deze gelegenheid zal ook de nieuwe Katholieke Vlaamse Harmonie De Gildebroeders voor de eersten keer optreden en de toneelavond openen.
28 maart : Her en elders wordt tegenwoordig veel gesproken over de nieuwe Harmonie De Christene Gildebroeders dat alhier opgericht werd door de samenwerking van Boerenbond en Werkliedenbond. Op Paaschmaandag 5 april a.s. zal de Harmonie hunne bekwaamheid reeds durven te keuren geven aan liefhebbers van muziek. Daarna zal Kunst en Arbeid "Ambiorix" opvoeren.

De toneelafdeling Kunst en Arbeid was een onderdeel van de Kristene Gildebroeders geworden met Jozef Savenay, van de zangvereniging KJW, en Servaas Raedts, van de Katholieke Werkliedenbond, als de toneelmeesters.

18 april : Groot en nijpend was de nood op geestelijk gebied in onze gemeente. Onze jeugd liep verloren in onzijdige kunst- en sportmaatschappijen en versleet haar leven alzo in ideaalloze alle daagsheid bij gebrek aan leiding en voorlichting. Zondag 2 mei de eerste uitstap van de Harmonie De Kristene Gildebroeders.

25 april : Op zondag 2 mei zal alhier een prachtig feest plaats hebben bij gelegenheid van de eerste uitstap van de nieuwe harmonie de Kristene Gildebroeders onder leiding van Marcel Tans met medewerking van de bekende Harmonie Vreugd in Deugd van Zussen onder leiding van A. Meulemans. Om 3u afhaling van de nieuwe Harmonie aan het Gildehuis door de Kristene Werklieden, de Boerenbond en de Harmonie Vreugd in Deugd, daarna optocht naar de feestweide.

Bij rondgangen van de Harmonie door het dorp stapte Eerwaarde Heer Jan Kuypers mee op in de eerste rij, uit fierheid dat hij aan zo iets mooi had mogen meewerken. Hij heeft zeker zijn steentje bijgedragen tot de oprichting van de Kristene Gildebroeders maar zijn tijd in Val-Meer was van korte duur, hij heeft dit cash betaald en verliet het dorp al in 1928.

Na hun eerste uitstap lieten de volgende niet lang op zich wachten: 9 mei Heukelom, 20 juni Herderen en op 11 juli voor de inhuldiging en inwijding van de zaal van het Katholiek Volkshuis te Bilzen.

KG_02.jpg

Ook in Val-Meer zelfs werd er niet stilgezeten want op zondag 1 augustus werd er een prachtig muziekfeest georganiseerd ter gelegenheid der inhuldiging van de nieuwe harmonie. Twaalf muziekmaatschappijen van de omliggende dorpen hadden hun toetreding toegezegd om aan het feest deel te nemen.
In het Belang van 14 november vinden we nog volgende tekst terug:.
Er roert entwat in Fall-Mheer. Ja, waarlijk, want het is nauwelijks een jaar geleden dat de beste elementen van de twee kleingeestige en beginsellooze kleurenpartijen de koppen samen gestoken hebben. Bewust zijnde van de noodzakelijkheid onze jeugd een hooger doel te doen nastreven, hebben zij alle ernstige jongelieden der gemeente weten te verenigen in een grootsche, beginselvaste partij. Reeds heel den zomer hebben wij die flinke Kristene Gilde Harmonie overal in het geroest opgemerkt, waar een feest, strookende met hun Katholiek Vlaamsch en Volksgezind Ideaal, werd opgericht. Gedurende het winterseizoen ook willen zij het hunne bijbrengen om ons volk gelegenheid tot een aangename en tevens deftige ontspanning te verschaffen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 1926 kwamen de Gèèl, zoals ze in de volksmond genoemd worden, op met een lijst naast die van De Vrije Burgers en die van een derde partij.

Deze laatste had een onvolledige lijst. Lijsttrekker bij de Gèèl werd ere-voorzitter Jozef Monard en als tweede persoon stond Everard Palmans. Een derde bestuurslid op de lijst was Harrie Rosias. De Géél haalden 5 zetels binnen tegenover 4 voor De Vrije Burgers. Everard Palmans bleef burgemeester, Jozef Monard werd schepen evenals Jan Monard . Arnold Willems en de zevenentwintigjarige Harie Rosias, de enige nieuwkomer in de politiek,werden raadsleden. De overgang in 1925 van Everard Palmans had de Gèèl dus geen windeieren gelegd. Ook de overgang van Hendrik Onclin zal wel een steentje bijgedragen hebben tot het resultaat. Nog andere personen hebben hun steentje bijgedragen tot de oprichting van de Gèèl zoals Aloïs Hamers die hen vertegenwoordigde in het kieslokaal als getuige.
 

De Kristene Gildebroeders met Paul Jans als vaandeldrager.

4.Jozef Monard

Jozef , ere-voorziiter en lijsttrekker, werd geboren op 10 maart 1869 als zoon van Theodoor Sylvester Monard en Marie Catherina Vandenbosch, die in de Bolderstraat woonden. Op 14 april 1899 huwde hij met Martha Keulen, zij werd geboren op 29 mei 1872 als dochter van Pierre Keulen en Helena Palmans. De eerste jaren woonde Martha met haar ouders bij Palmaere tegenover de Jongensschool. Rond 1875 verhuisden ze naar de winning Keulen maar rond 1880 kwam Martha, die haar vader verloor in 1880, terug bij Palmaere wonen. Martha bleef er wonen ook na haar huwelijk. Rond 1908 trokken ze naar het ouderlijk huis van Jozef in de Bolderstraat. Ze namen de naam Palmaere mee en Jozef was gekend als Job van Palmaere.
Ook een bewoonster bij Palmaere was Maria Ida Vandenbosch, geboren op 21 juli 1856 als dochter van Nicolas Renerus Vandenbosch en Maria Cornelia Palmans. Toen haar ouders later naar de Rechtstraat verhuisden bleef zij bij Palmaere wonen. Martha, als opgroeidend meisje, en Maria Ida, als jonge vrouw, hebben menige jaren samen bij Palmaere gewoond.

Op 21 juni 1889 trouwde Maria Ida met Hugo Heynen, afkomstig van Zichen-Zussen-Bolder, het gezin bleef kinderloos. Bij het huwelijk van Jozef en Martha is Hugo een van de getuigen.
Maria Ida was een nicht van Jozef via haar vader en eveneens een nicht van Martha via haar moeder.
Toen Martha in 1919 overleed, ze was toen 46 jaar, nam Hugo Heynen, die zijn vrouw verloren had in 1917, het commando tijdelijk over op de boerderij daar Jozef in de put zat door het verlies van zijn vrouw. Hij ging er zelfs wonen. De bevolkingsregister van 1920 vermeldt Hugo als inwoner bij Jozef Monard. Hugo en Maria Ida werden door de kinderen van Jozef en Martha met nonkel en tante aangesproken. Waarom werd hun eerste dochter Maria Ida genoemd en niet, zoals het toen de gewoonte was, naar een van de grootmoeders. Hugo Heynen werd ook de peter van Hugo Monard, beter gekend als Hugo van Palmaere.

Bij de rondhaling in 1925 was het dan ook normaal dat Hugo de nieuwe organisatie, waarvan Jozef Monard een van de drijvende krachten was, steunde.
Of hij het diepst in zijn geldbeugel getast heeft laten we in het midden maar dat hij ze gesteund heeft kunnen we wel schrijven.
Niet alleen Jozef maar ook vier van zijn zonen waren van het eerste ogenblik bij de harmonie. Hugo Heynen stierf op 3 mei 1929, Jozef verliet ons op 23 mei 1951.

KG_03.jpg

Jozef Monard met drie zonen en dochter Marie Ida. (foto R.Monard-Croux)

​​5.Een glorieperiode
Het vaandel van de harmonie werd ingehuldigd op 12 juni 1927 ter gelegenheid van een groot feest ingericht door de werklieden en de Boerenbond. Het feest had een drievoudige betekenis:
1. De Boerengilde wilde hun 35-jarig bestaan waardig herdenken. Dit jubileum had in 1926 niet plaats gehad.
2. De Boeren- en Werkliedengilden zouden bij deze gelegenheid het Rerum Novarumfeest vieren.
3. Die dag zouden ook de Kristene Gildebroeders, geboren uit Boeren- en Werkliedenbond, hun prachtig vaandel laten wijden en inhuldigen.De nieuwe harmonie zette de opgestarte tradities van de Werkliedenbond verder. Op 24 juli 1927 werd er een grote Vlaamse kermis, die jaarlijks zou gehouden worden, ingericht bij gelegenheid der inhuldiging van de kapitein der jonkheid. De kapitein werd afgehaald door de harmonie aan de tramhalte te Herderen. Hij werd verwelkomd door de burgemeester en een afgevaardigde der jonkheid terwijl de harmonie het Belgisch volkslied en de Vlaamse Leeuw speelde. In stoet trokken ze dan naar Val-Meer waar om 15u30 de Vlaamse kermis geopend werd in een prachtige weide. In die tijd werden enkele boerenkarren naast elkaar gezet die dan als podium dienst deden. Er waren ook meerdere dorpsspelen voorzien. Op 17 en 18 juli 1932 werd op de Vlaamse kermis, toen ook Gulden-Sporenviering genoemd, een velokoers georganiseerd voor onderbeginnelingen.

. Een overblijfsel van de Katholieke Werkliedenbond en een nieuw begin bij de Kristene Gildebroeders. Deze wielerwedstrijd zal tot in 2009 georganiseerd worden door Het Vliegend Wiel, een onderdeel van de harmonie.

In 1927 klonk hun muziek in menige gemeenten. Op het einde van dat jaar werd ook de toneelgroep vernieuwd en op 1 januari 1928 werd een toneelvertoning gehouden met twee programma's: De zucht naar rijkdom en Het erfdeel van tante Belle.

Eind december werd ook beslist dat ze zouden deelnemen aan de internationale wedstrijd der Harmonie die te Tongeren door de Koninklijke Harmonie Concordia was ingericht met Pinksteren, we schrijven 1928.

De kers op de taart kwam reeds in 1930 toen ze gingen deelnemen aan het Provinciaal Muziektornooi te Hasselt dat plaats had in november. Onder leiding van hun dirigent Marcel Tans en voorzitter Everard Palmans speelden de 55 uitvoerende leden de stukken Heureux Présage van L.Boyer en Au Pays Lorrain van Balay. De commentaren waren lovend en na slechts 4 jaar plaatste de harmonie zich met algemeen van stemmen in de 2de afdeling, dit grotendeels dankzij Ciele, niet de eerste de beste. Vreugd in Deugd, hun zusterpartij, werd door hen geklopt.

KG_04.jpg

Marcel Tans

KG_05.jpg

Everard Palmans, zijn vrouw en Anthonie Palmans bij zijn verwoeste woning. (foto A. Palmans)

De leerling won het van de leermeester alhoewel verzachtende omstandigheden konden ingeroepen worden maar toch, ze hadden het gedaan. De helden van de dag zijn die van Fall-Mheer. Dit werd natuurlijk gevierd en na de prijsuitreiking trokken ze door de straten van Hasselt en speelden, hoe kon het ook anders, de Vlaamse Leeuw. Een week later werden ze in Val-Meer in de bloemen gezet, en of het gevierd is geweest. Er was kermis, feest, plezier al wat ge wilt. Muziek met menschen die dansten en zongen en wierpen met bloemen gansch het dorp door.

In de wintermaanden zorgde de toneelkring Kunst en Arbeid steeds voor vermaak zoals op 1 januari 1931 toen ze Leontientje ter uitvoering brachten.

Een ander hoogtepunt kwam op zondag 8 mei 1938. Onder leiding van Ciele kwamen ze die voormiddag tussen 10u en 12u voor de micro van de Vlaamse Omroep Loksbergen. De dirigent had ervoor geijverd dat de luisteraars een welverzorgd en zeer verscheiden programma te horen kregen.

De nummers waren:
- Steenstraete, marsch, Gasia
- L'age d'or, ouverture , Boyer
- Goud en Zilver, wals, Lehar
- Prinses Czardas, fantasie, Kalman
- De barbier van Sevilla, ouverture, Rossini
- Lenteouverture, Strauwen
- Aandenken uit Egypte, polka ( piston ), Gadenne
- Tannhauser, fantasie, Wagner
- Regiment, marsch, Blankenberg
- De Vlaamsche Leeuw, Moeremans

Wie een radio had, zat met buren en vrienden aan het toestel gekluisterd. Bij de thuiskomst van de muzikanten volgde er een geestdriftige ontvangst. In hun lokaal waren vele sympathisanten samengekomen om over die ervaring in de studio na te praten.

Deze successen werden behaald onder het voorzitterschap van Everard Palmans die Eustache Vanderstraten had opgevolgd. Hij werd geboren op 8 januari 1874 als zoon van Paulus ( Potche ), die afkomstig was van bij Palmaere, en Catherina Hubertina Kerkhofs die afkomstig was van uit de Bodemstraat waar het gezin ook woonde. Everard verloor als negenjarige zijn moeder. Hij was de buur en neef van Louis Kerkhofs, de latere bisschop van Luik en Limburg. Al jong werd Everard aangetrokken door de gemeentepolitiek en in 1904 vinden we hem terug als gemeenteraadslid. Hij huwde in 1908 met Maria Beusen en ze vestigden zich in de Bodemstraat, het gezin bleef kinderloos maar nam de verantwoordelijkheid op zich voor de opvoeding van Servaas Beusen. Na de verkiezingen van 24-4-1921 werd Everard burgemeester, een functie die hij uitoefende tot aan WOII. Vanaf 1946 tot 1952 was hij schepen. Everard overleed op 7 april 1958.

Niet alleen op muzikaal vlak waren de jaren '30 een succesvolle periode ook op politiek vlak. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober 1932 behaalden dezelfde personen als in 1926 de overwinning met 5 zetels tegen 4 van De Vrije Burgers. In 1938 werden zelfs alle 9 personen gemeenteraadsleden daar De Vrije Burgers hun lijst te laat binnenbrachten, hoe kon nu zoiets gebeuren. De politiek werd in Val-Meer soms op het scherp van de snee gevoerd. Maar toen kwam 10 mei 1940 en alles viel stil, zelfs de instrumenten moesten verstopt worden.

6.De Heropstart
Na WOII kregen we een derde muziekkorps, De Verenigde Werklieden, in de volksmond de "Groen" genoemd. Dit verzwakte De Kristene Gildebroeders daar een gedeelte van hun spelende leden voor de nieuwe vereniging gekozen hadden. Op 25 april 1944 had men reeds afscheid genomen van Hendrik Vancom, één van de eerste bestuurleden. Een ander bestuurslid, Harie Rosias, verliet ons op 2 juli 1945 op een ouderdom van 46 jaar, spijtig genoeg veel te vroeg en waarom ? Hij was gemeenteraadslid van 1926 tot 1940 en penningmeester van de partij voor WOII

KG_06.jpg

Groepsfoto van omstreeks de jaren 1960.

 

De heropstart verliep niet vlot maar door de inzet van Ciele en voorzitter E.Palmans werd de goede weg gevonden. Op 15 en 16 juli 1945 werd terug de Vlaamse kermis ingericht, alle liefhebbers van muziek, zang en spel werden uitgenodigd. De toneelafdeling, nu Kunst en Vermaak, nodigde weer alle sympathisanten uit voor de opvoering van "Het moderne meisje" en "Het verleden spreekt" op 31 maart 1946. In hetzelfde jaar trok de harmonie weer naar de omliggende gemeenten om concerten te geven zoals naar Millen op 26 mei.

In 1948 viel de Vlaamse kermis op 11 en 12 juli en het Belang vermeldde volgende informatie:
Zondag 11 juli muziekfeest, waaraan de meest gekende muziekverenigingen hun medewerking zullen verlenen
Maandag 12 juli om 4u wielerwedstrijd " Grote Zomerprijs " voor Nieuwelingen B.W.B. afstand 60 km. 3500 frank. Prijzen en premiën, met de medewerking van Het Belang van Limburg.
Na afloop der koers, allerlei volksspelen in de feestweide. Zondag en maandag telkens om 8u groot feest in openlucht met puik orkest. Grote verlichting 's avonds prachtig vuurwerk. Machtige luidsprekers zullen zorgen voor leute en vermaak. Het belooft iets enigs te zijn.
Eind 1948 werd Felicien Hertigers de nieuwe toneelleider en werden er meerdere toneelopvoeringen gehouden.

KG_07.jpg

 Jozef Baldewijns werd in de bloemen gezet

Na een lange staat van dienst vond E.Palmans het tijd om de fakkel van voorzitter door te geven en op 21 mei 1949 werd een openluchtfeest gehouden met inhuldiging van de nieuwe voorzitter Jozef Baldewijns en ondervoorzitter Jozef Savenay.

Jozef Baldewijns werd geboren op 15 juli 1891 als zoon van Joannes en Catherina Derhaeg. Het gezin vestigde zich in de Sabbestraat waar Jozef naderhand ook bleef wonen. Hij was oud-strijder van WOI en werd gevangen genomen en gehouden door de Duitsers. Na de oorlog huwde hij met Marie Elisabeth Toppets. Tijdens de verkiezingen van 1946 stond hij 7de op de lijst. Hij bleef voorzitter tot midden jaren 1960. Hij stierf op 29 april 1977.Met de komst van de Groen hadden we nu 3 lijsten bij de gemeenteverkiezingen en in 1946 was de uitkomst 4-4-1. De Groen met één zetel leverde met Guillaume Stassen de burgemeester en de Gèèl leverden de 2 schepenen: Everard Palmans en Pieter Rosias.

7.De muziekzaal.

Op 10 juli 1909 verkocht Jérôme Leben aan Mathijs Onclin een stuk grond, gelegen naast zijn herberg in de Bolderstraat, van 10 bij 24m
In de verkoopsakte vinden we volgende tekst:
" Deze verkoop is geschiedt en aangenomen voor en mits de som van tweehonderd vijfentwintig franken; welke som de verkoper verklaart voor het opmaken dezer ontvangen te hebben". Mathijs Onclin was voorzitter van de muziekkorps De Vrije Burgers en na de aankoop startte men met de bouw van een feestzaal.
Gedurende de oorlogsjaren werd de zaal voornamelijk gebruikt door de Duitse bezetters. Op 26 januari 1918 werd de zaal door Mathijs Onclin verkocht aan Paulus Aerts. De verkoopsakte meldt het volgende: "Een gebouw gediend hebbende als feestzaal". De verkoop ging door voor 3000 frank.
Iets meer dan 5 jaar later op 4 november 1923, voor notaris Léonard Truyens van Zichen-Zussen-Bolder, verkocht Paulus Aerts de zaal met boomgaard aan Renier Hugo Palmans voor 7000 frank. De verkoopsakte vermeldt dat Hugo metser is en gehuwd is met Maria Engels. Verder lezen we nog: De aankoper Hugo Palmans verklaart hiermede dat hij werkman is, dat hij noch zijne echtgenote ene woning bezit, dat hij hoger omschreven in een woning gaat veranderen en dezelve gaat betrekken binnen de achttien maanden, dat hij zich verplicht in gemelde woning gedurende een tijdperk van dertig jaren geen dranken te verkopen.
Hugo en Maria hadden dus, op dit moment, helemaal geen intentie om een vereniging onderdak te geven in hun gekochte zaal. Twee jaar later was de situatie helemaal anders en de Harmonie De Gildebroeders van Fall-Mheer vond er onderdak. Tot 1 januari 1998 is dit het lokaal gebleven van de harmonie met volle steun van Hugo en Maria en later van hun dochter Maja en echtgenoot Jozef Hamers. Ondanks gebouwd door de Blauw kenden de Val-Merenaren hem als de Gele zaal. Vanaf dan trad er een moeilijke periode aan, eerst werd onderdak gevonden in de parochiezaal naderhand in de gymzaal van de Jongensschool. Dit was een niet houdbare situatie en onder impuls van de toenmalige voorzitter, Gust Huls, kocht de harmonie een bouwgrond in de Grotestraat waar ze hun eigen zaal bouwden. Op 23 mei 2003 werd de nieuwe zaal officieel ingehuldigd. Sindsdien hebben de Gèèl weer een thuis.

KG_09.jpg

Huidige thuis

8.De jaren 1950 en 60

Begin 1951 vierden ze hun zilveren jubileum en vanaf 10 maart mocht de harmonie de titel van Koninklijke dragen. We citeren een tekst uit het Belang:.
De Kristene Gildebroeders van Val-Meer mogen vanaf 10 maart l.l. de naam voeren van Koninklijke Harmonie. Op die dag werd inderdaad die wens vervuld door een besluit van de Koninklijke Prins, waarbij deze harmonie verheven werd, hetgeen officieel gemeld werd aan de Hr Jozef Baldewijns, de huidige voorzitter.
De harmonie vergat ook haar oud-gemeenteambtenaren en bedienden niet want op zondag 2 september 1951 werden de heren E.Palmans, H.Onclin en H.Peters in de bloemen gezet terwijl postuum hulde werd gebracht aan Jozef Monard, oud-schepen en ere-voorzitter. De personen werden vereerd met het burgerlijk erekruis 1ste klas voor hun jaren trouwe dienst ten bate van de gemeenschap. Voor de viering kwam Mevrouw Craeybeckx, volksvertegenwoordiger, de feestrede uitspreken en deed het bestuur een oproep naar al de leden van de vereniging opdat men de huizen zou bevlaggen. Of er zal gefeest worden hoeft geen betoog, vreugdesalvo's zullen weerklinken terwijl er duchtig aan het Bachusnat zal geproefd worden.
Ook voor de kinderen van de leden en sympathisanten werd er gezorgd. Iets voor 6 december was het hun dag van glorie bij de aankomst van Sinterklaas. De Heilige Man werd afgehaald door de harmonie aan de tramhalte in Val en in stoet trok men naar de zaal. Deze zat propvol en er heerste een uitbundige sfeer. Tevreden trokken de kinderen dan naderhand naar huis terug, beladen met de giften van de Sint en zijn zwarte pieten. Voor de jaren '50 maakte dit gebeuren een grote indruk.
Onder leiding van Jozef Hamers werd er gestart met een trommelkorps.

KG_08.jpg

Enkele leden van de Kristene Gildebroeders.

In het Belang vinden we nog volgende tekst: Op zondag 5 augustus (1951) a.s. reist de Kon. Harmonie De Kristene Gildebroeders naar Kermt, om er de vlaginhuldiging der plaatselijke maatschappij St Cecilia op te luisteren. Het nieuwe zangkoor (kerkkoor ) onder leiding van Olivier Nivelle doet eveneens de verplaatsing om er het lof uit te voeren. Leden en sympathisanten der vereniging, laat U onmiddellijk inschrijven voor de reis bij de Heer Voorzitter Baldewijns of bij een der Heren Bestuursleden. De prijs der reis is vastgesteld op 30 fr.

Midden jaren '60 gaf Jozef Baldewijns de fakkel door aan Lambert Jackers. Lambert Jackers werd geboren op 12 november 1933 als zoon van Arnold en Marie Catherina Castro. Zijn vader was lid van de harmonie vanaf het eerste uur. Hij huwde met Josée Vanharen. Zijn voorzitterschap duurde tot 1970. Hij overleed op 21 oktober 1982, slechts 48 jaar. Gedurende zijn voorzitterschap werden alle muzikanten en bestuursleden voor de eerste maal in een uniforme kledij gestoken, 60 "costumes" werden er gemaakt.

Op politiek vlak brachten de jaren'50 winst en verlies mee. In 1952 werden 5 zetels binnengehaald en dus de meerderheid in de gemeente. In 1958 moesten ze het opnementegen een kartel van de Blauw en Groen. Het werd een zware nederlaag met 6 tegen 3, de jarenlange meerderheid en de bijbehorende beslissingen hadden hun tol geëist. In 1964 en 1970 kregen we dezelfde uitslag.

In de jaren '60 namen we ook afscheid van drie van de eerste bestuursleden: Servaas Raedts overleed op 5 mei 1961, 67 jaar; Jan Tilkin overleed op 17 mei 1967, 78 jaar en Everard Kerkhofs overleed op 8 januari 1967, 80 jaar

KG_11.jpg

Een mindere periode.

De jaren '60, ook wel de golden sixties genoemd, hadden voor een grote evolutie gezorgd. Op het einde van dit decennium stond in iedere huiskamer een tv en had bijna ieder huisgezin een auto. Ook hadden we nieuwe muziek gekregen eerst met Elvis Presley, naderhand met The Beatles en alle anderen. Het gevolg van dit alles was dat de aantrekkingskracht van De Kristene Gildebroeders verminderd was, men had meerdere keuzes voor vrijetijdsbesteding. Door dit toedoen en de iets te strenge regels van de directeur zakte het aantal leden naar een dieptepunt eind jaren '70.

In 1976 vierde de harmonie haar 50ste verjaardag, dit gebeurde op 4 en 5 september. Tijdens deze plechtigheid werden de meest verdienstelijke leden gehuldigd. Het waren er nog twaalf die in 1926 mede de grondslag legden van deze bloeiende en zeer gewaardeerde vereniging en die gedurende een halve eeuw het cultureel en ontspanningsleven door de volkse muziekkunst hebben gediend. Iets voor de viering werd de hele harmonie in het nieuw gestoken. Roger Beusen had de fakkel in 1970 overgenomen. Hij werd geboren op 22 juli 1937 als zoon van Jozef Mathijs Servaas Beusen en Elisabeth Engels, zijn moeder was een zuster van Maria van de Gele Zaal. Hij huwde met Helène Jacobs. Hij startte als voorzitter even na het overlijden van Ciele wat een onstabiele periode inluidde maar door het aantrekken van Julien Vandroogenbroeck kon hij als voorzitter de vereniging terug in de goede richting sturen. In die tijd werd secretaris Felicien Hertigers ook vervangen door Jozef Jackers. Roos bleef voorzitter tot in 1983. In de jaren '70 namen we ook afscheid van de laatste twee bestuursleden van het eerste uur: Hendrik Onclin overleed op 21 januari 1971, 90 jaar en Rene Vossen op 27 februari 1978, 81 jaar.

10.De Dirigenten.

Marcel Tans werd de eerste dirigent. Hij werd geboren op 24 maart 1896 te Zussen. Ciele, zoals iedereen hem noemde, heeft zijn muzikale talenten niet alleen benut bij verscheidene muziekkorpsen maar ook in het parochieleven. Voor zijn inzet bij de kerkelijke diensten, eerst als zanger en later als organist en koster, werd hij vereerd door de bisschop met het Sint-Lambertusereteken. Hij sloot zich aan bij het zangkoor op 9-jarige leeftijd en een tijdje later bij Vreugd in Deugd. Door zelfstudie werkte hij zich steeds hoger op. Ciele, de poulain van Arthur Meulemans, werd in 1925 aangetrokken om de harmonie te leiden, geen gemakkelijke opdracht. Hij werd niet alleen dirigent bij de Gèèl maar hij volgde Arthur Meulemans op bij " Vreugd in Deugd " van Zussen en vanaf 1948 was hij ook dirigent van De Parochiale Fanfare St-Cecilia van Millen. Bij de drie verenigingen bleef hij dirigent tot aan zijn dood in 1969.

Voor De Kristene Gildebroeders was hij onafgebroken dirigent van 1926 tot 1969. Tijdens de oorlogsjaren waren er geen activiteiten maar na de oorlog, in moeilijke omstandigheden, heeft hij ervoor gezorgd dat er terug muziek uit de instrumenten klonk. Na een ziekte verliet hij ons op 73-jarige leeftijd op 25 maart 1969.

Na Ciele kreeg de muziekmaatschappij 3 dirigenten op een tijdspanne van 9 jaar wat de stabiliteit niet ten goede kwam.
Tot 1974 kregen we Albert Verbist, een echte Val-Merenaar en muzikant van de vereniging. Voor teambuilding, hij dacht er toen reeds aan, besteedde hij zijn wedde als dirigent aan een dagtrip voor de muzikanten naar Duitsland
.
Na Albert kregen we Jean Steutelings, geboren te Dilsen in 1938. Jean had een schitterende opleiding genoten. Na zijn academiestudies studeerde hij klarinet aan het Koninklijke Vlaams Conservatorium te Gent en HaFa-directie aan het Koninklijke Muziek-Conservatorium te Brussel, waar hij later als professor werkte. Hij bleef slechts 2 jaar, zijn iets te harde lijn bracht wrijvingen, meerdere werkende leden verlieten de vereniging. Tot 1978 kregen we dan Henri Steegen.

Groepsfoto tijdens het jubileum in 1976

KG_12 b.jpg

In 1978 werd dan Julien Vandroogenbroeck uit Tongeren aangetrokken, de maatschappij zat dan op een dieptepunt. Julien bracht daar verandering in, geïnspireerd door de moderne ritmische muziek wist hij iedereen te bekoren en zo blies hij de harmonie nieuw leven in, wat dringend nodig was. Op de Vlaamse kermis van 1994 vond Julien de tijd rijp om zijn dirigeerstokje over te geven. Hij bleef nog bij de maatschappij als spelend lid. Julien verloor in 2001 zijn strijd tegen een onoverwinnelijke ziekte. De Kristene Gildebroeders vergezelden hem naar zijn laatste rustplaats op 27 januari 2001.

Na Julien werd Jean-Paul Hermans dirigent van de harmonie. Hij werd geboren in 1965 en vervoegde, als Val-Merenaar, op 8-jarige leeftijd de Harmonie. Aanvankelijk speelde hij es-klarinet, later stapte hij in de voetsporen van zijn vader, Harrie, met altasaxofoon.
Zijn muzikale opleiding begon in de muziekacademie van het gemeenschapsonderwijs in Sint-Maartensvoeren en na het college in Tongeren doorlopen te hebben, trok hij naar de kunsthumaniora in Brussel. Hij vervolgde zijn opleiding in het Lemmensinstituut in Leuven, waar hij in 1989 laureaat saxofoon en in 1990 laureaat kamermuziek werd. In het conservatorium te Maastricht studeerde hij af als Docerend Musicus Saxofoon.
Sinds 1990 is hij leraar saxofoon aan de Stedelijke Academie van Muziek, Woord en Dans te Genk en leraar saxofoon, samenspel en instrumentaal ensemble aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans te Beringen. Daarbuiten is hij sinds 2006 saxofonist in de John Leo Showband.

KG_13.jpg

Jean-Paul Hermans

11. De jaren 1980 en 90.

Vijf jaar na het aanwerven van Julien Vandroogenbroeck gaf Roger Beusen, in 1983, de fakkel over aan Christiaen Pauly. Hij werd geboren op 24 april 1933. Gedurende 11 jaar, tot 1 oktober 1994, bleef hij voorzitter van de partij. Na een lange onderbreking vond in 1986 de heropstart plaats van de toneelkring " Kunst en Vermaak ". Jozef Jackers nam de leiding aangaande de regie, hij had immers ervaring, en bestelde de lustige komedie "Een beeld van een man". Buiten Jozef bestond het team uit de voorzitter, Etienne Moors en Hypolite Jans. Na Jozef Jackers zorgden respectievelijk An Vandenbosch, Ria Jans, Rene Meers en Sander Beusen voor de regie. Ook de jeugdwerking draaide terug op volle toeren en dit geruggensteund door het Big Bandorkest geleid door Lambert Willems.

Vanaf 1 oktober 1994 werd Herman Machiels, geboren op 31 juli 1948, de nieuwe voorzitter. Hij zorgde dat de statuten, die sinds de stichting onaangeroerd gebleven waren, een moderne versie kregen en dit op 15 maart 1996. In dat jaar bestond het bestuur uit :
- Herman Machiels, voorzitter
- Aloïs Hamers, ondervoorzitter
- Pierre Jackers, secretaris
- Bertho Simons , schatbewaarder
- Christaen Pauly, ere-voorzitter
Daarbuiten hadden we nog negen bestuursleden.

In februari 1993 werd Festivalmeer opgericht door de jongeren van de vereniging met als doel het inrichten van festivals en aanverwante activiteiten. Zij zouden de verantwoordelijkheid nemen voor de meer risicovolle activiteiten die de ouderen bij de vereniging in eerste instantie niet zagen zitten, die terughoudendheid was van korte duur na de gunstige resultaten. Hun initiatieven gaven een nieuwe dimensie aan de Vlaamse kermis.
Gedurende de periode 1993 - 2004 mocht Val-Meer meerdere vedetten verwelkomen zoals:
- 1993 : Normaal, Helmut Lotti en John Terra
- 1994: Bart Kaël en Lisa del Bo
- 1995: De Kreuners, Niels en Shana
- 1996: Lola
- 1997: 2 Fabiola
- 1998: Get Ready
- 1999: Fiocco
- 2000: Nunca & Pat Krimson
- 2001: Milc Inc
- 2002: Belle Perez
- 2003: Lasgo

Sinds 2004 zit Festivalmeer onder de vleugels van De Kristene Gildebroeders vzw.

 

Julien Vandroogenbroeck

12. Voorbij de vijfenzeventig

KG_14.jpg

De kristene Gildebroeders in 2006.

Op 29 januari 2000 liep voor alle bestuursleden het mandaat af en Herman Machiels stelde zich niet meer herkiesbaar. August ( Gust ) Huls werd de nieuwe voorzitter. Hij werd geboren op 2 maart 1953 als zoon van Jozef en Ida Maria Neven, sinds zijn kinderjaren was Gust lid van de harmonie. Hij loodste deze naar een nieuwe warme stal. In september 2001 vierde de Harmonie haar 75ste verjaardag. Bij die gelegenheid werden er enkele verdienstelijke leden gehuldigd alsook was er een onderscheiding voor twee personen van de toneelkring " Kunst en Vermaak " namelijk: Sylvain Rosias en Etienne Moors. Een speciale vermelding was er voor Jozef Smeets die reeds 75 jaar de harmonie trouw was en voor Anna Dewalque als lid van het damescomité.

Op 14 januari 2005 werden de statuten tengevolge de wijzigingen in de wet op de VZW's grondig herschreven en de raad van bestuur werd opnieuw gekozen voor een periode van vier jaar. Een jaar later op 20 januari 2006 gaven de voorzitter, Gust Huls, en de ondervoorzitter, Aloïs Hamers, hun ontslag. Ze werden respectievelijk vervangen door Jean-Paul Jans en Theo Huls. Jean-Paul werd geboren op 3 oktober 1961 als zoon van Hypolite jans en Juliette Rosias; zijn grootvader, Paul Jans, was de eerste vaandeldrager van de harmonie en zijn vader was er jaren lid van, zowel als spelend lid, bugel en eufonium, en als bestuurslid. Op 9 januari 2009 vond er een nieuwe bestuursverkiezing plaats waarbij Theo Huls geen kandidaat meer was voor een verlenging.
Het bestuur bestond toen uit:
- Jean-Paul Jans, voorzitter
- Johan Huls, ondervoorzitter
- Pierre Jackers, secretaris
- Bertho Simons, schatbewaarder
- Christaen Pauly, ere-voorzitter
- Leden: Pierrot Brokken, Marie-Josée Cielen, August Huls, Jozef Huls, Theo Huls, Pierre Monard, René Monard, Mathieu Palmans en Filip Willems

Op 11 juni 2005 werd er weer gestart met een trommelkorps en dit onder leiding van instructeur Marc Vrijens. Marc verongelukte op 13 november 2010 toen hij op weg was naar zijn zoontje in het ziekenhuis.
Vanuit Festivalmeer ontstonden nieuwe initiatieven zoals de Village Parade die tijdens de Vlaamse kermis sinds 2008 door de straten van Val-Meer trekt en als afsluiter een afterparty organiseert. Ook sinds 2008 wordt er eind april HitMix georganiseerd, een muzikaal evenement waarbij de voltallige harmonie, aangevuld met gitaar, bas en keyboard en het trommelkorps eigen werken uitvoert. Tevens verzorgen zij de begeleiding bij de gastoptredens van eigen zang(talent), zanggroep Viva en één of meerdere bekende artiesten zoals Sabine Tiels, Frank Galan, Lisa del Bo, Melissa (spelend lid van de harmonie),…..

Bijna 85 jaar na de stichting kunnen nog twee leden van het eerste uur, Mathieu Reynaerts en Koenraad Leben, herinneringen ophalen van die mooie momenten zoals op die novemberdag in 1930 in Hasselt en de huldiging in het dorp de week nadien. Een rondgang door het dorp werd georganiseerd waarbij de bestuursleden, fier als pauwen, met bloemen werden overladen. Of toen ze samen met Vreugd in Deugd door Luik trokken en de Vlaamse Leeuw speelden. Of ook bij de inhuldiging van de kapitein der jonkheid, Jozef Savenay, waar er menig glas gedronken werd op zijn kosten.

KG_15.jpg

De kristene Gildebroeders zorgen ook voor de jeugd.

Op 11 juni 2005 werd er weer gestart met een trommelkorps en dit onder leiding van instructeur Marc Vrijens. Marc verongelukte op 13 november 2010 toen hij op weg was naar zijn zoontje in het ziekenhuis.
Vanuit Festivalmeer ontstonden nieuwe initiatieven zoals de Village Parade die tijdens de Vlaamse kermis sinds 2008 door de straten van Val-Meer trekt en als afsluiter een afterparty organiseert. Ook sinds 2008 wordt er eind april HitMix georganiseerd, een muzikaal evenement waarbij de voltallige harmonie, aangevuld met gitaar, bas en keyboard en het trommelkorps eigen werken uitvoert. Tevens verzorgen zij de begeleiding bij de gastoptredens van eigen zang(talent), zanggroep Viva en één of meerdere bekende artiesten zoals Sabine Tiels, Frank Galan, Lisa del Bo, Melissa (spelend lid van de harmonie),…..

Bijna 85 jaar na de stichting kunnen nog twee leden van het eerste uur, Mathieu Reynaerts en Koenraad Leben, herinneringen ophalen van die mooie momenten zoals op die novemberdag in 1930 in Hasselt en de huldiging in het dorp de week nadien. Een rondgang door het dorp werd georganiseerd waarbij de bestuursleden, fier als pauwen, met bloemen werden overladen. Of toen ze samen met Vreugd in Deugd door Luik trokken en de Vlaamse Leeuw speelden. Of ook bij de inhuldiging van de kapitein der jonkheid, Jozef Savenay, waar er menig glas gedronken werd op zijn kosten.

KG_16B.jpg

Hit Mix een aanrader voor ale muziekliefhebbers

Midden 2010 telde de harmonie 76 leden waaronder 45 muzikanten en 16 leden in het trommelkorps. In geen geval mogen we het vrouwencomité vergeten dat ook zijn verdiensten gehad heeft in het tot stand houden van de harmonie. Ook de toneelkring " Kunst en Vermaak " zorgt nog voor de nodige ontspanning. In 2010 werd onder regie van Sander Beusen het blijspel "Kuuroord fontina" opgevoerd. Volgend jaar, 2011, zal de harmonie haar vijfentachtigste verjaardag vieren, wie had dat ooit tijdens die Vlaamse kermis op 23 augustus 1925 kunnen denken.

Bronnen:
- Archief Het Belang van Limburg
- Archief De Postrijder
- De Bilzenaar
- Gemeentearchief
- Archief de Kristene Gildebroeders
- Historische Schets van Val-Meer
- Mondelinge info van K.Leben en R.Monard
- BS en bevolkingsregisters van Val-Meer
- Met dank aan J.Tans, A.Baldewijns en J.Beusen
- Met dank aan T.Dassy

15 november 2010.

bottom of page