top of page
Pastoors van de parochie Val-Meer

Terug naar index

.Ten jare 1804 werd Val-Meer een zelfstandige parochie met één parochiekerk en één bijkerk.
Vanaf die datum heeft de nieuw opgerichte parochie een pastoor; reeds eeuwen vroeger was hier een kapelaan afhankelijk van de pastoor van Millen. Na 1804 heeft de parochie met regelmatige tijdsintervallen. ook een kapelaan.


1804- 1836
1. Jozef Neven
Hij was afkomstig van Wellen, hij werd er geboren in 1764. Hij was kapelaan te Hoeselt toen hij op 16 april 1804 als herder in Val-Meer werd benoemd. Reeds in de beginjaren van zijn herderschap liet hij de pastorij herstellen. In 1811 werd de parochiekerk grondig vernieuwd en aangepast. Hij richtte de Broederschap van het H. Sacrament en van de H. Rozenkrans in. Hij was de heeroom van de latere vicaris-generaal van Luik die bij hem hier in Val-Meer Latijnse les volgde.
Hij overleed op 9 mei 1836 te Val-Meer op 72 jarige ouderdom.1836- 1844
2. P.J. Lijnen
Hij werd in 1804 geboren te Helchteren. Voor hij in 1836 hier pastoor werd was hij kapelaan te Bilzen.Richtte de kruisweg in 1842 op en stelde de Broederschap van het H. Hart in.
Zal bekend blijven als de uiterst correcte bedienaar die zijn kerkregisters tot in de puntjes verzorgde. Werd pastoor-deken van Maaseik waar hij op 50 jarige ouderdom stierf.

1844- 1859
3. Petrus Lowet
Afkomstig uit Montenaken; hij werd pastoor te Buvingen. In 1845 restaureerde hij de parochiekerk en in 1855 deed hij een aanvraag om zusters te bekomen en bouwde het klooster. Niettegenstaande zijn ijver had hij problemen met de kloostergemeenschap in Meer; ook had hij moeilijkheden met de toewijzing van een gevonden schat Hij stierf op 21 april 1870 als pastoor van Gellik.

1859- 1882
4. Marcel Moors
. Hij werd te Mopertingen op 27 augustus 1816 geboren. Was vanaf 21 juni 1842 kapelaan te Wellen en werd in 1850 pastoor van Gellik. Op 31 augustus 1859 werd hij pastoor van Val=Meer benoemd. Geeft ontslag als pastoor en trekt zich in 1882 terug in het klooster van Meer; hij sterft er in 1889.
Onder zijn beleid werden klooster en kerk van Meer hersteld en de herstellingswerken aan de pastorij verdergezet. Ook werden grondige aanpassingswerken aan de parochiekerk in de jaren 1877-1878 gedaan.

1882-1886
5. Jozef Claes
Hij werd op 22 januari 1847 te Hamont geboren. Hij was aalmoezenier en kapelaan te Rekem toen hij op 22 augustus 1882 als pastoor te Val-Meer benoemd werd. Hij was de heeroom van E.H. Keunen, de latere deken van Vlijtingen. Hij hield er een merkwaardig latijns dagboek op na met interessante kanttekeningen. Hij stierf in 1911 als pastoor van Eksel.

1886-1890
6. Goswinus Custers.
Op 7 augustus 1845 werd hij te Sittard (NI) geboren en ontving in 1870 de priesterwijding te Roermond.
Was achtereenvolgens kapelaan te Sint-Truiden tot 1880 en tot 1886 pastoor van Schalkhoven. Vanaf 19 juli 1886 was hij tot 8 april 1890 pastoor van Val-Meer, vanwaar hij naar Bocholt vertrok om er het herderschap waar te nemen. Hij stierf in. zijn geboorteplaats op 27 augustus 1931.

1890- 1907
7. Willem Aerts
Geboren te Maaseik op 24 maart 1855. Was aalmoezenier te Beverlo. Hij was pastoor te. Val-Meer van 1890 tot 1907. Daarna werd hij als pastoor aangesteld in Oreye. Hij schenkt het patronaatsgebouw. dat hij gedeeltelijk op eigen kosten liet bouwen op 27 juni 1907 aan de Kerkfabriek. (zie initialen aan straatzijde).

1907-1924
8. Michel Kerkhofs
Te Veldwezelt werd hij op 5 februari 1864 geboren en in 1888 priester gewijd. Was achtereenvolgens kapelaan te Luik en pastoor te Borlez. In 1907 werd hij hier als pastoor aangesteld. Hij overleed te Val-Meer op 7 juni 1924. Zijn grafsteen staat langs de zijingang van de parochiekerk aan de kant van de pastorij.

1 924- 1928
9. Jan Kuypers
Geboren te Opoeteren op 30 december 1872;werd te Luik priester gewijd op 18 december 1897 en werd dan kapelaan te Hasselt. In 1914 werd hij te Engelmanshoven als pastoor aangesteld. Was slechts 4 jaar pastoor in Val-Meer en werd dan in 1928 als parochieherder te Zonhoven aangesteld. In 1940 werd hij op rust gesteld in zijn geboortedorp Opoeteren en stierf er op 27 april 1962.

1928- 1 961
10. Jan Goossens
Hij werd op 4 december 1881 te Mopertingen geboren en priester gewijd in mei 1907. Hij was achtereenvolgens leraar aan het college te Beringen, kapelaan te Tessenderlo en pastoor te Val-Meer gedurende 33 jaar tot in 1961. Hij bouwde twee zijbeuken aan de kerk. Hij liet de prachtige kapel van Banneux bouwen en vergrootte het kerkhof met 670 ca en liet de grafkapel van Mgr Kerkhofs bouwen. Hij was gekend als dominerende persoonlijkheid met vaste religieuze princiepen. Hij drukte zo een persoonlijke stempel op onze parochie. In 1961 ging hij rusten te Eigenbilzen en stierf op 4 november 1971 te Mopertingen.

1961-1968
11. Lambert Van Dale
Op 5 mei 1920 werd hij te Eisden geboren en werd op 15 juli 1945 te Luik priester gewijd. Hij was leraar aan het college te Tongeren en tevens pastoor van de parochie Haren. Hij was parochiepastoor te Val-Meer van 1961 tot 1968.Toen werd hij achtereenvolgens als pastoor-deken van Tessenderlo en Tongeren aangesteld.
Op 31 augustus 1988 is hij op rust gegaan als eredeken te Tongeren en woont nu op nr 25 Piepelpoel. Als pastoor te Val-Meer stond hij dicht bij zijn parochieanen. Hij kocht de scholen en zorgde voor nieuwe kerkstoelen. Hij was hier een innemend sociaalvoelend priester. Op de kansel sprak hij heldere inspirerende taal die steeds de betrekkelijkheid van de menselijke activiteiten belichtte.
Door zijn heemkundige interesse voor Val-Meer zorgde hij voor talrijke gegevens die wij in dank van hem mochten ontvangen. Hij is een priester van uitzonderijk intellectueel gehalte.

1968-1971
12. Pieter Moesen
Hij werd te Hasselt in 1925 geboren; werd priester gewijd in 1948. Nadat hij enkele jaren leraar was aan het college te Tongeren werd hij tot pastoor van Sluizen aangesteld. Hij was slechts 3 jaar te Val-Meer als pastoor werkzaam toen ook hij bevorderd werd tot pastoor-deken in Heusden.
Hij was de promotor van de bouw van de nieuwe parochielokalen en kleuterklassen. Niettegenstaande zijn relatief kortstondig verblijf te Val-Meer spreekt men van hem als de ietwat afstandelijke "bouwer", die wist wat hij wilde.

1971-1976'
13. Abdon Francis
Te Groot-Gelmen werd hij op 18 januari 1927 geboren.
Op 18 juli 1954 werd hij te Luik priester gewijd.
Daarna werd hij als kapelaan aangesteld te Vlijtingen en te Tongeren. In 1971 werd hij de pastoor van de Val-Merenaren. Nu is hij, sinds 1976, pastoor van de Sint Martinusparochie en woont er in de Breendonkstraat. Hij was de priester die als struise vaderfiguur bij zijn parochianen aan huis ging; hij was de pastoor met de gave der gemoedelijkheid. Morele en religieuze aanbevelingen gaf hij ten beste en daarenboven verstrekte hij nog medische raad op een deskundige wijze aan zijn parochianen. Een man van zijn tijd!

1977(jan aug)
14. Jozef Bastiaens
Hij werd te Kesselt-  Veldwezelt geboren op 14mei 1928 en werd priester gewijd te Bergeyk op 6 december 1954.
Hij verbleef hier slechts een 7-tal maanden.
Nu is hij pastoor van de parochie Lindelhoeven - Overpelt.
't Was een parochieherder die niet wars was van moderne opvattingen.

1977-1982
15. August Straetemans
Te Tongeren geboren op 5 januari 1929 werd hij er op 8 december 1954 priester gewijd. Hij was jarenlang leraar te St Vith en Eupen.
Kwam in 1977 te Val-Meer toe als pastoor en werd in 1982 deken van Voeren. Wordt daarna pastoor te Stevoort en is sinds 1990 Notaruis van de kerkelijke rechtbank te Hasselt. Hij was gekend als erudiet priester, misschien niet volks, maar met een glashelder redeneringsvermogen.

1 982-
16. Willem Wauters
Hij werd op 11 juli 1934 te Attenhoven geboren en in 1960 priester gewijd. Was van 1960 tot 1962 leraar te Saint-Roch en van 1962 tot 1973 leraar aan het Sint Pauluscollege te Houthalen. Van 1973 tot 1982 was hij in functie als kapelaan te St Truiden. Is nu pastoor te Val-Meer vanaf 1 september 1982 en leidt tevens als moderator de parochiefederatie Zichen- Zussen Mille n- Val-M eer.
Rustig luisteren naar een kanselrede van pastoor Wim Wauters is voor de "beredeneerde" parochiaan een waar genot.
Hij heeft als priester met rechtlijnige princiepen ook een natuurlijke aanleg voor het gepaste woord.


Terug naar index 

bottom of page